พญ. จามรี ณ บางช้าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร:
  • Thai Board of Psychiatry
  • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16.00-19.00 ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0