พญ. ชวลี เปี่ยมสมบูรณ์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: วิสัญญีแพทย์
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง:
  • ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหวิทยาลัยมหิดล
  • Post Doctoral Fellow, Department of Anaesthesiology, Emory University School of Medicine, USA

วุฒิบัตร:
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิสัญญีวิทยา
  • Thai Board of Anaesthesiology

วันเวลาสถานที่