พญ. นพวรรรณ ศรีวงศ์พานิช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การอบรมเฉพาะทาง: สาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร:
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุมัติบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

วันเวลาสถานที่
เสาร​์13.00-17.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ