พญ. นิอร บุญเผื่อน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: กุมารแพทย์ทางด้านโรคผิวหนัง (เด็ก)
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง
แพทย์ประจำบ้าน: สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship Training in Cutaneous and Laser Surgery สถาบันโรคผิวหนัง

วุฒิบัตร:
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate, Fellowship in Cutaneous and Laser Surgery สถาบันโรคผิวหนัง

วันเวลาสถานที่
จันทร์10.00-14.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ10.00-14.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ