พญ. บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: สาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร:
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุมัติบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

วันเวลาสถานที่
ศุกร์17.30-20.30ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ