พญ. ปัญญ์ชลี สัตย์พานิช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: แพทย์ทางด้านโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17.00-20.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 17.00-20.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์ 09.00-15.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0