พญ. ปัญญ์ชลี สัตย์พานิช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลพระปกเกล้า
แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร: สาขาอายุรศาสตร์
วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00-17.00ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร09.00-17.00ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร17.00-20.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ09.00-17.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี09.00-17.00ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์09.00-17.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ