พญ. พรรณี เสถียรโชค
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: Glens Falls Hospital, New York, USA
แพทย์ประจำบ้าน: Coney Island Hospital & Jewish Memorial Hospital, New York, ,USA
การอบรมเฉพาะทาง: โรคหัวใจและหลอดเลือด, The Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA
วุฒิบัตร: สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
วันเวลาสถานที่
พุธ17.00-19.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ