พญ. พัณณวดี อุปถัมภ์นรากร
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคติดเชื้อและโรคเขตร้อน
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • สาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก

วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • สาขาอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08.00-14.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ 08.00-17.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 08.00-15.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 08.00-16.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์ 08.00-15.00 ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0