พญ. มัลลิกา เก่งสกุล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: มะเร็งทางนรีเวช
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร: สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
วัน เวลา สถานที่
เสาร​์ 08.30-12.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0