พญ. รนิดา เตชะสุวรรณา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: แพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด:
  • โรงพยาบาลสตูล จ.สตูล
  • โรงพยาบาลท่าแพ จ.สตูล
  • โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี

แพทย์ประจำบ้าน: สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงการเดินทางและท่องเที่ยว โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร:
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงการเดินทางและท่องเที่ยว
  • ปริญญาโท อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต
  • Certificate in Travel Health, The International Society of Travel Medicine (ISTM)

วันเวลาสถานที่
เสาร​์09.00-12.00ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
เสาร​์13.00-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ