พญ. รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: Fellowship in Developmental Behavioral Pediatrics, Centre for Community Child Health, Royal Children Hospital, Australia
วุฒิบัตร:
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กุมารเวชศาสตร์)
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • อนุมัติบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการ
  • Certificate of Developmental-Behavioral Pediatrics, Royal Children Hospital, Australia

วัน เวลา สถานที่
เสาร​์ 09.00-12.00 (สัปดาห์ที่ 2 และ 4) ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0