พญ. วรรณสิริ วรรณสถิตย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: กุมารแพทย์
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลตาคลี
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาพัฒนาการเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร:
  • Thai Board of Pediatrics
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10.00-19.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร 10.00-19.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ 10.00-19.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 10.00-19.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์ 10.00-19.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์ 10.00-19.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0