พญ. วรรณสิริ วรรณสถิตย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: กุมารแพทย์
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลตาคลี
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาพัฒนาการเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร:
  • Thai Board of Pediatrics
  • เวชศาสตร์ครอบครัว

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00-20.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร09.00-20.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ09.00-20.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์09.00-20.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์09.00-20.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์09.00-20.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ