พญ. วรรษมน วัฒนานิยม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร: สาขาอายุรศาสตร์
วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00-17.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร08.00-17.00ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ08.00-15.00ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์08.00-16.00ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์08.00-15.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ