พญ. วันเพ็ญ วงศ์แสวง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: สูติ-นรีแพทย์ทางด้านรักษาผู้มีบุตรยาก
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลราชวิถี
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การอบรมเฉพาะทาง: Infertility, Department of Fertility and Reproductive Endocrinology, Royal Hospital for Women, Australia
วุฒิบัตร:
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
  • Thai Board of Obstetrics and Gynecology
  • Certificate in Infertility, Reproductive Endocrinology and Endoscopic Surgery, Royal Hospital for Women, Australia
  • Thai Sub Board of Reproductive Medicine
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
จันทร์17.00-19.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร09.00-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร13.00-16.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ09.00-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ17.00-19.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์09.00-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์09.00-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ