พญ. ศุภมาส โรจนนินทร์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขาโรคต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Observership in Glaucoma, New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai, USA

วุฒิบัตร:
  • Thai Board of Ophthalmology
  • ประกาศนียบัตร สาขาโรคต้อหิน

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00-14.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร08.00-12.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ08.00-12.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ13.00-17.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี08.00-12.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์08.00-12.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์13.00-17.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ