พญ. สุขจันทร์ พงษ์ประไพ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์ฝึกหัด: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู Royal Perth Rehabilitation, Australia
วุฒิบัตร: Thai Board of Rehabilitation Medicine
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
จันทร์ 13.00-16.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร 08.00-15.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ 08.00-15.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 08.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 13.00-16.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์ 08.00-15.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์ 08.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0