พญ. สุพรรณิการ์ เจริญ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน:
  • สาขาเวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ
  • สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลวชิระ
  • ภาควิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึ่ม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเฉพาะทาง: สาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึ่ม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • สาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึ่ม

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-13.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร 09.00-13.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ 09.00-13.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 09.00-13.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 09.00-13.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์ 08.00-12.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0