พญ. อรรัตน์ น้อยเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: กุมารแพทย์
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ
แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ
การอบรมเฉพาะทาง: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ
วุฒิบัตร: Thai Board of Pediatrics
วันเวลาสถานที่
จันทร์08.30-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
จันทร์13.00-15.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร08.30-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร13.00-18.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ08.30-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ13.00-15.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี08.30-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี13.00-18.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์08.30-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์13.00-15.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์08.30-12.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ