พญ. อัมพา สุทธิจำรูญ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แพทย์ประจำบ้าน: กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะมอลิซึ่ม
วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • Certificate of Endocrinology, University of Alberta, Canada
  • อนุมัติบัตร อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึ่ม
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16.30-18.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์ 16.30-18.00 (สัปดาห์ที่ 1-3,5) ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์ 17.00-18.00 (สัปดาห์ที่ 4) ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
0