พญ. อุศนา พรหมโยธิน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: โสต-ศอ-นาสิกแพทย์ 
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลอานันทมหิดล
แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร: Thai Board of Otolaryngology
วันเวลาสถานที่
อาทิตย์13.10-15.30ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ