พญ. เกศินี เธียรกานนท์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาโรคทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

วันเวลาสถานที่
ศุกร์08.00-16.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ