พญ. เกษนภา เตกาญจนวนิช
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลศิริราช
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การอบรมเฉพาะทาง: Clinical Fellowship in Endocrinology, Royal Victoria Infirmary Hospital, UK
วุฒิบัตร:
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  • Thai Board of Internal Medicine
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Thai Board of Endocrinology and Metabolism

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.40-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
จันทร์13.00-16.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร08.40-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร13.00-16.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ08.40-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ13.00-16.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี08.40-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี13.00-16.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
เสาร​์13.00-16.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
0