พญ. เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์โรคไต
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

วันเวลาสถานที่
-**เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ได้ที่ 02-2657777 ต่อ แผนกนัด-