ศ.พญ. ชวนชม สกนธวัฒน์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ประจำบ้าน: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร:
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมระดับหลังปริญญา สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา University of Nottingham, Nottingham, UK
  • ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ วิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ (FICS)
  • ประกาศนียบัตร สาขาอนามัยเจริญพันธุ์ Johns Hopkins Uninversity,  USA
  • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมระดับหลังปริญญา สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา University of Michigan, USA
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • อนุมัติบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี15.00-17.00 (สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน)ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0