นพ. พิบูลย์ ลีละพัฒนะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: สูติ-นรีแพทย์ทางด้านรักษาผู้มีบุตรยาก
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลศิริราช
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
การอบรมเฉพาะทาง:
  • ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship in Diagnostic Ultrasound, University of New South Wales, Australia

วุฒิบัตร:
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา )
  • Thai Board of Obstetrics and Gynecology
  • Certificate Fellow in Diagnostic Ultrasound, University of New South Wales, Australia

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.30-12.30 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร 09.30-12.30 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 09.30-12.30 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 09.30-12.30 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์ 09.00-12.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์ 09.00-12.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0