นพ. วีระสิงห์ เมืองมั่น
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทางด้านระบบปัสสาวะ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน:
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ฝึกหัด:
 • โรงพยาบาลกรมการแพทย์ส่วนกลาง
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลเลิศสิน
 • โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
 • โรงพยาบาลหญิง (ราชวิถี)
 • โรงพยาบาลเด็ก
 • Grant Hospital of Chicago, Chicago, Illinois, USA

แพทย์ประจำบ้าน:
 • The American Hospital, Chicago, Illinois, USA

การอบรมเฉพาะทาง:
 • The University of Wisconsin Medical Center, Madison, Wisconsin, USA
 • The Veteran Administration Hospital, Madison, Wisconsin, USA
 • The Madison General Hospital, Madison, Wisconsin, USA

วุฒิบัตร: Thai Board of Urology
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ 09.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี 09.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์ 09.00-12.00 ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
0