นพ. สุรัตน์ สิงห์มณีสกุลชัย
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ด้านโรคระบบประสาท
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขาประสาทวิทยา กลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติและโรคพาร์กินสัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Visiting Fellow Botulinum Toxin Injection NUS, Singapore
  • Visiting Fellow in Parkinson's Disease and Movement Disorders, Medical Center, Columbia University, New York, USA

วุฒิบัตร:
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • สาขาประสาทวิทยา
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุสาขาประสาทวิทยากลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติและโรคพาร์กินสัน

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
จันทร์ 13.00-17.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร 09.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร 13.00-17.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 09.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี 13.00-17.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 09.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์ 13.00-19.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์ 09.00-12.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์ 13.00-17.00 ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0