พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: สูติ-นรีแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด:
แพทย์ประจำบ้าน:
การอบรมเฉพาะทาง:
วุฒิบัตร:
  • สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17.00-19.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์ 09.00-12.00 ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
0