ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต

บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทุกโรค และผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะการหายใจล้มเหลว ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบต่างๆ ผู้ป่วยไตวาย   ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารปลูกถ่ายตับ เป็นต้น

โดยมีแพทย์ชำนาญด้านผู้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุ โรคปอด ระบบทางเดินหายใจและด้านหัวใจเป็นหัวหน้าทีม มีระบบแพทย์เจ้าของไข้ร่วมกับแพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทาง และมีแพทย์ประจำไอซียู ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมกับทีมพยาบาลที่มีความชำนาญ เฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤตและผู้สูงอายุ โรคหัวใจและทรวงอก เคมีบำบัด โรคติดเชื้อ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง โดยมีสหสาขาวิชีพ เช่น นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการร่วมดูแล

ลักษณะภายในห้องผู้ป่วยวิกฤตเป็นห้องเดี่ยว มีระบบการป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง

เวลาเยี่ยม
รอบที่ 1  เวลา 12.00-13.00 น.
รอบที่ 2  เวลา 18.00-19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 7   อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 16 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ