ข้อมูลการสมัครงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร (จัดทำรายงายการประชุม)

ตำแหน่งที่สมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว

CM
KG

ประวัติการศึกษาสูงสุด

*กรุณากรอกประวัติการศึกษาสูงสุดของท่าน

ประวัติการทำงานล่าสุดหรือที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร

ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

-

ใบประกอบโรคศิลป์

*(จำเป็นตำแหน่งพยาบาล, เภสัชกร, นักเทคนิคการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด, เจ้าหน้าที่ EMG/EEG, นักรังสีเทคนิค)

ใบประกาศนียบัตร

*(จำเป็นตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ผู้ช่วยทันตกรรม, พนักงานช่วยการพยาบาล, พนักงานผู้ช่วยแพทย์, ผู้ช่วยทันตกรรม)

ภาษา

ทักษะและความสามารถอื่นๆข้อมูลการสมัครงานเอกสารประกอบการสมัคร

คุณลักษณะและการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

คุณลักษณะทั่วไป

1. ท่านมีวาจาสุภาพ มีความอดกลั้น และสามารถควบคุมอารมณ์ในการปฏิบัติงานได้ดี

2. ท่านไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม

3. ท่านยินดีร่วมทีมทำงานกับสหสาขาวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ

4. ท่านยินดีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่องค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้บัญญัติไว้

5. ท่านยินดีรักษาความลับ ข้อมูลการักษาพยาบาลของผู้ป่วย รวมถึงข้อมูลผ่าน information-sharing platform

6. ท่านยินดีปฏิบัติตามปรัชญาของโรงพยาบาลวิชัยยุทธคือ "การแพทย์เพื่อคุณภาพและคุณธรรม"


ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลและองค์กรแพทย์เก็บสำเนาบัตรประชาชน เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมถึงภาพถ่ายเพื่อเป็นหลักฐาน หรือเพื่อการตรวจสอบ

2. โรงพยาบาลและองค์กรแพทย์นำส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ยอดรายได้นำส่งกรมสรรพากร หรือแจ้งเลขที่บัญชีให้ธนาคาร หรือส่งข้อมูลหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไปยังแพทยสภา หรือหนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ส.พ. 6) ไปยังกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

3. องค์กรแพทย์มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน ผ่านทางสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องและการร้องเรียนด้านจริยธรรม

4. โรงพยาบาลและองค์กรแพทย์ จะแสดงข้อมูลพื้นฐานของท่านเท่าที่จำเป็นในประกาศของโรงพยาบาล ทำเนียบแพทย์ website social media หรือวารสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์แพทย์ / ทันตแพทย์ของโรงพยาบาล

5. ข้อมูลตามข้อ 1-3 อันจะสามารถบ่งชี้ความเป็นบุคคลของท่าน โรงพยาบาลจะจัดเก็บต่อไปอีก เป็นเวลา 10 ปี ก่อนจะทำลายหลังจากวันที่ท่านสิ้นสุดการเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

6. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทางโรงพยาบาลได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้จากเว็บไซด์ของโรงพยาบาล (www.vichaiyut.com) และเมื่อเริ่มปฏิบัติงานแล้ว ขอให้ท่านลงนามในหนังสือสัญญาให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ (non-disclosure agreement) ด้วย