กลุ่มบุคลากรสนับสนุน

เจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้ป่วยต่างประเทศ

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้ป่วยต่างประเทศ     2  อัตรา

– ทำหน้าที่ล่ามในการแปลภาษา (INTERPRETER) และเป็นผู้ประสานงาน (Liaison officer) ให้กับผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยและญาติ
– ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องของโรงพยาบาลรวมทั้ง คำปรึกษา การสอบถามทาง โทรศัพท์และอีเมล์
– ดูแลและประสานงานถ่ายทอดข้อมูลจากแพทย์ให้กับผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย-เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม การพูด อ่าน เขียน ฟัง
– เคยผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

ลงประกาศเมื่อ 08-01-2024
สมัครตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (AMBULANCE)

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (Ambulance)     2  อัตรา

รายละเอียดของงาน
– ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล รถธุรการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานเสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
– มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์และมีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– หากมีประสบการณ์ขับรถพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

ลงประกาศเมื่อ 08-01-2024
สมัครตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง   หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

 • รับจ่ายเครื่องมือแพทย์ โดยผ่านกระบวนการปราศจากเชื้อ เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ป่วย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
 • ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตร 6 เดือน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
 • มีประสบการณ์สายงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com


ลงประกาศเมื่อ 08-01-2024
สมัครตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการผู้ป่วย

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่หน่วยบริการผู้ป่วย

รายละเอียดงาน
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
– ช่วยเหลือผู้ป่วย เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เข็นรถนั่งหรือเตียงนอนให้แก่ผู้ป่วย
– อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาช่วยบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย อายุ 18-30 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ม.6 /ปวช./ปวส.
– ทำงานเป็นกะได้ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ใจรักการบริการ
– สามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์หรือเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความอดทน / มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
– หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

ลงประกาศเมื่อ 08-01-2024
สมัครตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร (จัดทำรายงายการประชุม)

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการบริหาร (จัดทำรายงายการประชุม)

รายละเอียดของงาน
- บันทึกสารบัญเอกสารรับเข้าและส่งออก
- จัดประชุม ทำรายงานการประชุม
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ฺBMI ไม่เกิน 25
 • ขยัน รักการพัฒนา เรียนรู้ได้ไว  เปืดใจเรียนรู้งาน  เก็บความลับได้ดี
 • มีอัธยาศัยดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาหรือทำงานวันหยุดได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสถานการณ์ได้ดี
 • ถ้าสะดวกมาเขียนใบสมัครที่โรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ้เงินเดือนตามความสามารถ
 • เคยผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
E-mail: st@vichaiyut.com

ลงประกาศเมื่อ 24-01-2024
สมัครตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการสรรหา

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการสรรหา

รายละเอียดของงาน
จัดทำแผนอัตรากำลังและทำรายงานอัตรากำลัง รวมทั้งวางแผนการสรรหาและคัดเลือกตำแหน่งงานว่าง
- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง ใน social mediaและ websites หางาน
- ค้นหาประวัติผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานว่าง
- คัดกรองประวัติผู้สมัครงานและ prescreen ทางโทรศัพท์
- จัดการกระบวนการสรรหาและว่าจ้าง เช่น ประสานงานกับทางต้นสังกัดเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน สรุปผล เจรจาต่อรองเงินเดือน แจ้งเงินเดือนและสวัสดิการ สิทธิประโชน์เบื้องต้น check เอกสารของผู้สมัครและคีย์ประวัติเข้าระบบ HRMS  และแจ้งทีม HR ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบประวัติ background check
- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงานเบื้องต้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- จัดทำโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหา หรือ HRM อย่างน้อย 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร หรือประสบการณ์ HRM หรือ HRD  จากโรงพยาบาล หรือ health care จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
 • มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • เคยผ่านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 20 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
  E-mail: st@vichaiyut.com

  ลงประกาศเมื่อ 24-01-2024
  สมัครตำแหน่งงานนี้

  ติดต่อสอบถาม

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  อาคารวิชัยยุทธเหนือ ชั้น 20
  อีเมล:

  แผนที่

  โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธมี 2 อาคารคือ อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธอาคารติดถนนพระรามหกซอยเศรษฐศิริ
  และอาคารวิชัยยุทธเหนืออยู่ในซอยเศรษฐศิริ 2

  อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

  อาคารวิชัยยุทธเหนือ

  วิธีการเดินทาง

  • img

   • ลงทางด่วนพระราม 6 เลี้ยวขวา
   • เดินทางมาอาคารวิชัยยุทธเหนือ เลี้ยวขวาเข้าสู่ ซอยเศรษฐศิริ 2
   • เดินทางมาอาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เลี้ยวขวาเข้าสู่ ซอยเศรษฐศิริ 1
  • img

   • ลงที่ สถานี BTS อารีย์ ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ10 นาที
   • ลงที่ สถานี BTS หมอชิต ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ 20 นาที
  • img

   • ลงที่ สถานี MRT บางซื่อ ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ10 นาที
   • ลงที่ สถานี MRT กำแพงเพชร ต่อรถยนต์ หรือ รถแท็กซี่ ประมาณ 20 นาที