นายนพดล เรืองจินดา

กรรมการบริษัท
 • ตำแหน่ง

  • กรรมการบริษัท
 • การศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  • บริหารงานคลัง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การทำงาน

  • รองประธานบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เคไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที ลีสซิ่งจำกัด
  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เคการันตี จำกัด
  • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
  • รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการบริษัท บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
  • กรรมการบริษัท บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
  • กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
  • กรรมการบริษัท บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเรนท์อะคาร์ จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
  • ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ บริษัทเงินทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อรายใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • หัวหน้าส่วนสินเชื่อธุรกิจ 1 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • Assistant Manager บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • Management Trainee บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)