นพ. ชำนาญ ภู่เอี่ยม

กรรมการบริษัท
 • ตำแหน่ง

  • กรรมการบริษัท
 • การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” ของวิทยาลัยนักบริหารข้าราชการพลเรือน
  • หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง” ของกระทรวงสาธารณสุข
  • ได้รับทุนกระทรวงสาธารณสุข ทุน JICA ของรัฐบาลญี่ปุ่น และทุน USAID ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ด้านการบริหารโรงพยาบาลและสาธารณสุขในประเทศต่างๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย
 • ประสบการณ์ทำงาน

  • ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ระดับ 10
  • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 10
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • เกียรติประวัติและรางวัล

  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • รางวัล “ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปดีเด่น” ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  • โล่ห์เกียรติคุณ “นักสาธารณสุขดีเด่นแห่งชาติ สาขาบริการ”