นพ. การุณ เก่งสกุล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์
 • ตำแหน่ง

  • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์
 • การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.S.Ed., University of Southern California, U.S.A.
 • แพทย์ฝึกหัด

  • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • แพทย์ประจำบ้าน

  • ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมแพทย์เฉพาะทาง

  • Fellowship in Gynaecologic Oncology, National Women’s Hospital, New Zealand
 • วุฒิบัตร

  • Thai Board of Obstetrics and Gynaecology
  • Subspecialty Board of Gynaecological Oncology