นพ. สุรวุฒิ ปรีชานนท์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • ตำแหน่ง

  • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทย์ฝึกหัด

  • โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
  • Saint Joseph Hospital, USA
 • แพทย์ประจำบ้าน

  • Saint Joseph Hospital, USA (Affiliated with Loyola University, USA)
 • การอบรมแพทย์เฉพาะทาง

  • University of Chicago, USA
  • University of Illinois, USA
 • วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคข้อ
  • Diplomate, American Board of Internal Medicine
  • Diplomate, American Board of Rheumatology
 • สมาคมและมูลนิธิทางการแพทย์

  • อดีตนายกสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
  • อดีตกรรมการมูลนิธิโรคข้อแห่งประเทศไทย