สำหรับผู้จองวัคซีน Moderna รอบที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2564


ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนคูปอง


รพ.วิชัยยุทธเปิดให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 1 ลงทะเบียนคูปอง
ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
โดยเข้าสู่ระบบลงทะเบียนคูปองด้วยวิธีสแกน QR Code หลังคูปองเพื่อเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนได้ที่นี่

กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนคูปอง ท่านจะไม่สามารถนัดหมายวันรับวัคซีนได้

ขั้นตอนที่ 2 : นัดหมายรับวัคซีน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคูปองเรียบร้อยแล้ว

กรณีที่รหัสคูปองของท่านเข้าระบบนัดหมายรับวัคซีนไม่ได้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น
1. ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนคูปอง กรุณาลงทะเบียนคูปองที่ปุ่มด้านบน
2. ท่านยังไม่อยู่ในลำดับสิทธิ์การเข้าระบบนัดหมายรับวัคซีนในรอบนี้
กรุณาเข้าระบบอีกครั้งเมื่อท่านได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์จากทางโรงพยาบาล• เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมแจ้งขยายเวลาการส่งมอบวัคซีน รพ.จึงขอแจ้งขยายเวลาการใช้คูปองฉีดวัคซีนที่จะหมดอายุลงใน 31 ม.ค. 2565 โดย ขยายให้ใช้คูปองได้ถึง 30 เม.ย. 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 12 ม.ค.2565)
• หากท่านยืนยันเลือกวันนัดหมายรับวัคซีนแล้ว ท่านจะยังสามารถเข้าระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ โดยต้องทำการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนกำหนดวันนัดเดิม
• ทางรพ.จะออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมคืนเงินส่วนต่างค่ามัดจำวัคซีน มูลค่า 50 บาท ให้กับผู้รับการฉีดวัคซีนภายในวันที่เข้ารับบริการ

----------


ข้อกำหนดในการโอนสิทธิ์การรับวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 1

1. หากท่านลงทะเบียนคูปองแล้วหรือทำนัดหมายการรับวัคซีนแล้ว แต่มีความประสงค์จะโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น กรุณาแจ้งโอนสิทธิ์ล่วงหน้าก่อนถึงวันรับวัคซีนอย่างน้อย 5 วันทำการ ผ่านช่องทาง LINE : @vchmoderna เท่านั้น รพ.จะดำเนินการให้ท่านภายใน 1-2 วันทำการ นับจากวันที่รับเรื่อง จากนั้นท่านที่รับโอนสิทธิ์จึงจะสามารถเข้าระบบลงทะเบียนคูปองใหม่ โดยสแกน QR Code ด้านหลังคูปอง

2. รพ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโอนสิทธิ์ หรือให้ผู้อื่นมารับวัคซีนแทนในวันรับวัคซีน

----------

ความสำคัญของคูปอง
• คูปองเป็นหลักฐานสำคัญที่ต้องเก็บรักษาอย่างดี เพื่อใช้แสดงสิทธิ์การรับวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับบริการ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ให้บริการกับผู้ถือคูปองและมีรายชื่อตรงกับนัดหมายรับวัคซีนที่ท่านลงทะเบียนไว้ โดยโรงพยาบาลจะแจ้งกำหนดและขั้นตอนการนัดหมายรับวัคซีนให้ท่านทราบอีกครั้ง

ขอความกรุณาท่านอ่านเงื่อนไขการเข้ารับบริการด้านหลังคูปองฉีดวัคซีนก่อนทำการลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีนในครั้งถัดไป หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผ่าน Line @vchmoderna

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับคูปองฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna และไม่สามารถออกคูปองฉบับใหม่เพื่อทดแทนได้

เลขที่คูปอง รหัสคูปอง
• เลขที่คูปอง หมายถึง ลำดับของคูปอง เลขที่คูปองไม่ได้เป็นเลขที่ลำดับการได้รับการฉีด

กรณีที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ประสงค์รับวัคซีนด้วยตนเอง สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้หรือไม่
• สามารถทำการโอนสิทธิ์ได้ แต่ห้ามนำไปจำหน่ายต่อเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือแสวงหาผลกำไร ในกรณีที่เกิด ความเสียหายใดๆ รพ.จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
หากลงทะเบียนในระบบแล้วจะไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนชื่อผู้ รับฉีดให้ผู้อื่นได้อีก

ใบเสร็จรับเงิน และเงินคืนค่ามัดจำ 50 บาท
• ท่านจะได้รับใบเสร็จชำระค่าวัคซีนในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน และรพ.จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่าง 50 บาท โดยจะออกใบเสร็จ 1 เข็มต่อ 1 ใบเสร็จ และจะคืนเงิน 50 บาทต่อครั้งที่ฉีด (กรณีฉีด 2 เข็ม เราจะคืนเงิน 2 ครั้งๆ ละ 50 บาท เมื่อมาฉีดวัคซีน)

แนวทางการรับวัคซีนทางเลือก Moderna

 
FAQ การรับบริการวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 1


Q : รพ.วิชัยยุทธ ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา รอบที่ 1 ทั้งหมด จำนวนกี่เข็ม ?
A : รพ.วิชัยยุทธได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา รอบที่ 1 ทั้งหมด จำนวน 16,280 เข็ม ค่ะ

Q : รพ.วิชัยยุทธ ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 1 ครั้งแรก เป็นจำนวนกี่เข็ม ?
A : รพ.วิชัยยุทธได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์น่ารอบที่ 1 ครั้งแรก จำนวน 1,810 เข็ม หรือ 181 ขวดค่ะ

Q : รพ.วิชัยยุทธ ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 1 ครั้งถัดไปเป็นจำนวนกี่เข็ม ?
A : ทางรพ.ยังไม่สามารถแจ้งจำนวนได้จนกว่าจะได้รับจัดสรรวัคซีนในแต่ละรอบ ทั้งนี้ทางรพ.คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนอย่างต่อเนื่องและขอความกรุณาให้ท่านติดตามประกาศจากทางรพ.เป็นระยะผ่านช่องทางสื่อสารหลักของรพ.ค่ะ Facebook : Vichaiyut Hospital Website : www.vichaiyut.com LINE : @vchmoderna LINE : @vichaiyut

Q : เลขที่บนคูปองวัคซีนโมเดอร์นา/เลขที่บนซองจดหมายคูปองวัคซีน เกี่ยวเนื่องกับลำดับการรับวัคซีนหรือไม่ ?
A : เลขที่ดังกล่าว มิใช่ ลำดับการรับวัคซีนแต่อย่างใด เป็นเพียงลำดับเลขการพิมพ์คูปอง/ซองจดหมายเท่านั้นค่ะ

Q : วิธีการนัดหมายและส่ง SMS ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนคูปองวัคซีน เป็นอย่างไร ?
A : รพ.จะส่ง SMS เพื่อแจ้งสิทธิ์การเข้าระบบนัดหมายวันรับวัคซีนให้เฉพาะกับผู้ที่ลงทะเบียนคูปองแล้วในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
โดยเรียงตามลำดับการชำระเงินและจำนวนวัคซีนที่ได้รับในแต่ละรอบ ทั้งนี้ลำดับดังกล่าวจะมิใช่ลำดับการฉีด แต่เป็นลำดับสิทธิ์ในการเข้าระบบนัดหมายวัคซีน โดยผู้รับวัคซีนจะต้องทำการเลือกวันฉีดวัคซีนผ่านระบบด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากการจองรับวัคซีนในรอบนี้ไม่เต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร อันเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น มีผู้ที่ยังไม่สามารถเลือกวันฉีดในรอบนี้ได้ เนื่องจากเพิ่งได้รับวัคซีนเข็มก่อนหน้านี้ได้ไม่นาน ทางรพ.จะแจ้งผู้รับสิทธิ์ในลำดับต่อไปให้เข้าเลือกวันนัดหมายจนกว่าจะครบจำนวนที่จัดสรรในรอบนี้

Q : ถ้าได้รับสิทธิ์เข้าระบบนัดหมาย แต่ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้เพราะยังไม่ครบกำหนดระยะห่างการรับวัคซีนจากเข็มก่อนหน้านี้?
A: ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าระบบ แต่ยังไม่สามารถเลือกวันนัดหมายฉีดในขณะนี้ได้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ยังไม่ครบกำหนดระยะห่างของการรับวัคซีนจากเข็มก่อนหน้านี้ เมื่อมีการประกาศการจัดสรรวัคซีนรอบต่อไปในช่องทางสื่อสารของทางรพ. ท่านสามารถเข้าระบบเพื่อเลือกวันนัดหมายได้ทันที โดยไม่ต้องรอ SMS ครั้งใหม่จากทางรพ.

Q : รพ.วิชัยยุทธ ใช้เกณฑ์ใดในการกำหนดลำดับคิวของผู้รับวัคซีน ?
A : รพ.วิชัยยุทธจะกำหนดลำดับคิวผู้ฉีดโดยอิงจากลำดับเวลาของผู้ที่ชำระเงินค่ะ

Q : รพ.วิชัยยุทธ จะเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเมื่อใด ?
A : รพ.จะเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

Q : คูปองวัคซีนหมดอายุเมื่อไหร่ ?
A : เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมแจ้งขยายเวลาการส่งมอบวัคซีน รพ.จึงขอแจ้งขยายเวลาการใช้คูปองฉีดวัคซีนที่จะหมดอายุลงใน 31 ม.ค. 2565 โดยขยายให้ใช้คูปองได้ถึง 30 เม.ย. 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 12 ม.ค.2565)

Q : สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนคูปองเรียบร้อย และต้องการแก้ไขข้อมูล ในกรณีที่ลงข้อมูลผิดหรือไม่ครบ
A : ให้ท่านแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชน กับแอดมิน ผ่าน Line : vchmoderna โดยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเรื่องระบบ จะทำการแก้ไขข้อมูลให้ท่าน ซึ่งท่านสามารถเข้ามาลงทะเบียนใหม่อีกครั้งได้ “ในวันถัดไป”

Q : หากต้องการเปลี่ยนวันนัดหมายหลังจากเลือกวันแล้ว จะต้องทำอย่างไร?
A: ท่านสามารถเปลี่ยนวันนัดหมายได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง Line: vchmoderna ก่อนวันรับวัคซีน 5 วัน

Q : กรณีต้องการสอบถามลำดับเวลาการชำระเงิน
A : กรุณาติดต่อ Line Official Account : @vchmoderna

Q : ด้วย รพ. มีการสื่อสารออกไปก่อนหน้านี้ว่า รพ. วิชัยยุทธ จะจัดการฉีดให้กลุ่มที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเลยก่อน กลุ่มที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 เลย จึงขอร้องเรียน
A : รพ. ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับกรณีดังกล่าว แต่เดิม รพ. มีเจตนาที่จะดำเนินการเช่นนั้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์ แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่วัคซีนModernaเข้ามาล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ผู้ที่เคยรับวัคซีนบางประเภทมาแล้วเป็นเวลานานและถึงกำหนดเวลาที่จะต้องรับวัคซีนกระตุ้น ทางรพ.จึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงแนวทาง โดยให้ลำดับสิทธิ์การเข้าระบบนัดหมายตามเวลาการชำระเงินค่ะ

ขอความกรุณางดการโทรสอบถาม เพื่อสงวนคู่สายสำหรับผู้ป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line VCH Moderna : @vchmoderna