ห้องปฏิบัติการกลาง

ให้บริการด้านการวินิจฉัยและการรักษาโรค โดยใช้เครื่องมือทางรังสีวิทยา เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ หรือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ร่วมในการตรวจและรักษาโดยรังสีแพทย์ เฉพาะสาขารังสีวินิจฉัย ตัวอย่างของหัตถการทางรังสีร่วมรักษา ได้แก่
 • การเจาะหรือดูดเซลล์เพื่อการตรวจทางเซลล์วิทยา และ/หรือ การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา
 • การรักษาโรคโดยการสอดสาย หรือท่อขนาดเล็กเข้าทางหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง เข้าไปยังหลอดเลือดของอวัยวะที่เกิดโรค แล้วจึงฉีดยาหรือสารอุดกั้นหลอดเลือดเพื่อการรักษา เช่น การรักษาโรคมะเร็งตับ การรักษาภาวะเลือดออกรุนแรง หรือการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง

เมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แพทย์จะทำการตรวจร่างกายและให้การวินิจฉัยเบื้องต้น โดยการที่จะวินิจฉัยให้แน่นอนนั้น บางครั้งต้องอาศัยการตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งให้บริการตรวจเลือด อุจจาระปัสสาวะ เป็นต้น การจะวินิจฉัยผู้ป่วยให้ถูกต้องและแม่นยำ แพทย์ต้องอาศัยข้อมูลจากประวัติการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกันในทางปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ 

 • การวินิจฉัยโรค
 • พิจารณา หรือบอกความรุนแรงของโรค
 • ตัดสินใจวิธีการปฏิบัติต่อผู้ป่วย วางแผนการรักษา แจ้งความบังเอิญหรืออุบัติเหตุในการรักษา
 • แจ้งความเป็นพิษของยาที่ผู้ป่วยได้รับ
 • ทำนายอาการตอบสนองของโรคต่อการรักษา หรือติดตามการรักษา
 • ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป

บริการของห้องปฏิบัติการกลาง

 • การตรวจทางโลหิตวิทยา
 • การตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เช่น การตรวจปัสสาวะ อุจจาระ เป็นต้น
 • การตรวจทางเคมีคลินิก เป็นการตรวจวิเคราะห์สารเคมีในสารน้ำชนิดต่างๆของร่างกาย เช่น ซีรัม ปัสสาวะ น้ำไขสันหลัง เป็นต้น
 • การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา เช่น การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี การตรวจหาสารก่อมะเร็งบางอย่าง เป็นต้น

การตรวจทางห้องปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติที่ทันสมัย มีระบบประกันคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์และระบบตรวจสอบที่ดี มีการบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผลการตรวจมีความแม่นยำเที่ยงตรง เชื่อถือได้ การรายงานผลการตรวจที่ดีจึงขึ้นอยู่กับการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและการรักษาสิ่งส่งตรวจ ก่อนนำไปวิเคราะห์เป็นสำคัญ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลที่ถูกต้องให้แก่แพทย์เพื่อนำไปใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยต่อไป

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 07.30 – 19.00 น.

สถานที่
ชั้น 16 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ติดต่อสอบถาม

แพ็กเกจอื่นๆ