นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

บทนำ

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ (“เรา” หรือ “โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ต่อไปนี้คือแนวปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเรา หรือ ระหว่างเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.vichaiyut.com หรือ ใช้แอพพลิเคชั่นของเรา หรือ รับบริการจากเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ ไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการขอรับบริการจากเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นใดของเรา เช่น การนัดหมายเข้ารับบริการ การทำธุรกรรมออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของโรงพยาบาล นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของเรา หรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือ เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือ จากบุคคลที่สาม มีดังนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ-สกุล ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ และอีเมล
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายเข้ารับบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก อาหาร โรงแรม และบริการเสริมอื่นๆ
 • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา
 • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัย
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการสมัครงาน
 • ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้
 • ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด
 • ข้อมูลการบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์
 • ข้อมูลอื่นใดที่เป็นประโยชน์ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ได้รับความยินยอมจากท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใด ๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้

 • จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของเรา และ การเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์ หรือ ออฟไลน์
 • นัดหมายเข้ารับบริการ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของโรงพยาบาล
 • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย หรือ สถานพยาบาลอื่นกรณีมีการส่งต่อผู้ป่วย
 • การยืนยันตัวตนของผู้รับบริการ
 • ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายเข้ารับบริการ หรือ การเสนอความช่วยเหลือจากเรา
 • วัตถุประสงค์ทางบัญชี หรือ ทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงิน และ การตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
 • รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ความปลอดภัยสาธารณะ และ การป้องกันอาชญากรรม
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานของเจ้าหน้าที่ แพทย์ และ ทันตแพทย์
 • ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใด ๆจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่น ๆที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือ ที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว
 • วัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร ซึ่งจะมีการสอบถามความสมัครใจของท่านเป็นกรณีไป
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้องสัมภาระหรือความสูญหายใด ๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด และเราจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือ เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้
 • หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และ หน่วยงานศุลกากร
 • บริษัทรับประกันภัยหรือสำนักงานกฎหมาย กรณีเกิดข้อพิพาทมีคดีฟ้องร้อง หรือ ถูกเรียกค่าเสียหาย
 • เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคง และ ความปลอดภัย
 • ธนาคาร และ ผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
 • พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น โรงแรม บริษัทรถเช่า บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน หรือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
 • ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา หรือดำเนินการใดๆในฐานะตัวแทนของเรา เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บริษัทในเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นของเรา อาจมีลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และโปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทำของบุคคลที่สามดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่แสดงความยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของเราและจะดำเนินการให้เสร็จโดยไม่ชักช้า

เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต เราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ข้อมูลในรูปแบบเอกสารกำหนดให้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และ จัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจติดต่อเรา/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้

 • ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง
 • ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้เราลบหรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้
 • ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา หรือบุคลากรของเราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเราเว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
 • อย่างไรก็ตามการที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้เรามีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งและท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการของเรา
 • เราจะพิจารณาดำเนินการตามที่ท่านร้องขอใช้สิทธิให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

ช่องทางการติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยติดต่อตามที่อยู่นี้ บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด 53
ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-7777
อีเมล medcenter@vichaiyut.com
ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่
ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง
เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ และ การดำเนินงานของเรา
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยนโยบายล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา ที่ https://www.vichaiyut.com
เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565
บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด