ห้องปฏิบัติการจุลวิทยา

การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเป็นการตรวจเพื่อหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อต่างๆ ในคน รวมถึงการทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัย และรักษาโรคได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ มีประสบการณ์ทักษะความรู้ ความชำนาญเฉพาะสาขา มีการควบคุมคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยคำนึงถึงผลที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสูงสุด


บริการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 • งานบริการผู้ป่วย
  • การย้อมสีและการตรวจสอบตัวอย่างจากผู้ป่วย (Direct Microscopic Examination)
  • การเพาะเลี้ยงและวินิจฉัยจำแนกเชื้อแบคทีเรีย รา และมัยโคแบคทีเรีย (Cultivation and Identification)
  • การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ (Bacterial Sensitivity Testing)
  • การทดสอบ Antimicrobial Activity (Serum Inhibitory Titer, SIT และ Serum Bactericidal Titer, SBT)
  • การทดสอบหา Viral Antigens
  • การทดสอบทางชีวโมเลกุล เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร เชื้อวัณโรค และตรวจหาสารพิษของเชื้อ Clostridium difficile

 • งานบริการโรงพยาบาล
  • ตรวจหาจำนวนเชื้อแบคทีเรีย รา และหาเชื้อก่อโรคจากน้ำ อากาศ อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ
  • การเฝ้าระวังและหาสาเหตุการติดเชื้อในโรงพยาบาล

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 07.30 – 19.00 น.

สถานที่
ชั้น 16 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

ติดต่อสอบถาม

แพ็กเกจอื่นๆ